Wynajem przyczep Marysin Lubelskie

PRZYCZEPY MARYSIN

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

PRZYCZEPY MARYSIN

 1. Wypożyczający oświadcza , że przysługuje mu prawo własności do przyczepy (lawety) samochodowej, o której mowa w umowie wynajmu.
 2. Na tej podstawie Wypożyczający wypożycza Pożyczającemu wymienioną w pkt. 1 przyczepę na okres określony w umowie.
 3. Po upływie tego okresu Pożyczający zobowiązuje się do oddania wymienionej w pkt. 1 przyczepy bez wezwań.
 4. Pożyczający oświadcza, że zapoznał się z regulaminem wypożyczalni, przyjmuje przyczepę w bardzo dobrym stanie technicznym, bez wad, braków, usterek, co potwierdza własnoręcznym podpisem na końcu umowy.
 5. Pożyczający zobowiązuje się do oddania przyczepy umytej w stanie niepogorszonym, poza normalnym stopniem zużycia wynikającym z prawidłowej eksploatacji.
 6. Pożyczający zobowiązuje się do korzystania z przyczepy zgodnie z jej przeznaczeniem i właściwościami (nie przekraczanie dozwolonej ładowności).
 7. Wynajęta przyczepa nie może być używana przez inną osobę niż Pożyczający, o ile osoba ta nie została wcześniej zaakceptowana przez Wypożyczającego, przez wpisanie tego faktu na odwrocie umowy. Pożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez osoby trzecie, którym udostępnił przedmiot umowy.
 8. Pożyczający nie może dokonywać żadnych przeróbek, zmian, oraz samodzielnych napraw na wypożyczonej przyczepie. Naprawa może mieć miejsce tylko w serwisie po ustaleniu tego faktu z Wypożyczającym.
 9. Z chwilą wydania Pożyczającemu przedmiotu najmu ryzyko utraty i uszkodzenia przechodzi na Pożyczającego.
 10. Pożyczający bierze pełną odpowiedzialność za wypożyczoną przyczepę. Za ewentualne uszkodzenia przyczepy wymienionej w pkt. 1 i wynikające z winy Pożyczającego odpowiada Pożyczający i ponosi związane z tym koszty zgodnie z aktualnym cennikiem oraz za postój spowodowany taką naprawą zgodnie z cennikiem za wynajem.
 11. Obciążenie Pożyczającego przez Wypożyczającego za naprawę uszkodzeń następuje w cenach brutto obowiązujących dla części zamiennych i robocizny w miesiącu likwidacji szkody.
 12. W przypadku zniszczenia (na skutek nieprawidłowego użytkowania, kolizji, wypadku drogowego) w ponad 50% wartości nowej przyczepy w dniu oddania, Pożyczający zobowiązuje się do zwrotu 100% wartości nowej przyczepy.
 13. Wypożyczający nie ponosi odpowiedzialności za mocowanie i sposób transportu przedmiotów przewożonych przez Pożyczającego. Ubezpieczenie ładunku Pożyczający może dokonać we własnym zakresie.
 14. Pożyczający oświadcza, że zapoznał się z wymaganiami, kwalifikacjami i uprawnieniami do kierowania zestawem pojazdów, oraz ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu.
 15. Doba wynajmu trwa 24 godziny od chwili rozpoczęcia najmu. Nie zwrócenie w ustalonym terminie zobowiązuje Pożyczającego do wcześniejszego poinformowania Wypożyczającego o zmianie terminu zwrotu przyczepy.
 16. W razie zaistnienia szkody, kolizji, wypadku lub kradzieży Pożyczający ma obowiązek natychmiast poinformować Wypożyczającego i policję.
 17. Wypożyczający ma prawo w każdej chwili zażądać zwrotu przyczepy (lawety) jeżeli okaże się, że Pożyczający łamie warunki zawartej umowy oraz regulaminu wypożyczalni.
 18. Korzystanie z przedmiotu umowy poza granicami Rzeczpospolitej Polski wymaga uzyskania pozwolenia Wypożyczającego.
 19. Strony ustalają stawkę za każdą rozpoczętą dobę wynajmu zgodną z aktualnym cennikiem. Płacona będzie gotówką z góry, w dniu wynajmu przyczepy wymienionej w pkt. 1 + dodatkowe koszty użyczenia pasów, reduktora gniazda zgodnie z cennikiem.
 20. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowania przepisy Kodeksu Cywilnego.
 21. Pożyczający w pełni akceptuje warunki regulaminu wypożyczalni i umowy najmu, nie wnosi zastrzeżeń do zapisów umowy i regulaminu oraz zobowiązuje się dotrzymać niniejszych warunków co poświadcza własnoręcznym podpisem na końcu umowy.
 22. W przypadku nie wywiązywania się z warunków umowy wypożyczenia i powstania zobowiązania po stronie Pożyczającego, Pożyczający ponosi koszty windykacji roszczenia prowadzonej przez wynajętą przez Wypożyczającego Kancelarię.
 23. Pożyczający oświadcza, że dane zawarte w umowie są zgodne z prawdą, oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach realizacji umowy.

KONTAKT

(+48) 505-972-335

piotrboryca@gazeta.pl